menu

top
banner

Komu może pomóc psychoterapia?

- Jeśli odczuwasz nieprzyjemne napięcie psychiczne, lęki, niepokoje, które przeszkadzają ci w  normalnym funkcjonowaniu i osiąganiu osobistych i zawodowych celów,

 
- jeśli  czujesz się zrezygnowany, smutny, nie masz chęci do życia, wszystko widzisz w  czarnych barwach, jesteś niezadowolony z siebie,

 
- jeśli masz problemy w kontaktach, w relacjach z najbliższymi, czujesz się samotny,

 
- Jeśli nie radzisz sobie ze stresem, z własnymi emocjami, masz problemy w satysfakcjonującym funkcjonowaniu w pracy lub szkole, 

 
- jeśli masz problemy z odżywianiem się, poczuciem własnej wartości,

 
- jeśli chcesz lepiej poznać siebie, poczuć się bardziej świadomym siebie i własnych mechanizmów psychicznych, wolnym od niepotrzebnych napięć i konfliktów wewnętrznych,

skorzystaj z pomocy psychologicznej

Terapia pomoże ci lepiej funkcjonować w rodzinie, w społeczeństwie, pomoże łatwiej radzic sobie z problemami, uświadomić sobie przyczyny objawów trudności, odzyskać radość życia.O psychoterapii


Psychoterapia , to metoda rozwiązywania problemów osobistych oraz leczenia zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych w trakcie kontaktu z terapeutą. Jest wiele technik terapeutycznych, z których najstarszą i najpopularniejszą jest stworzona przeszło sto lat temu przez Zygmunta Freuda psychoanaliza. Rozwija się ona i doskonali nieustannie. Współczesna psychoterapia psychodynamiczna polega na analizowaniu psychiki pacjenta poprzez rozmowę. Celem jest zrozumienie siebie, dotarcie do konfliktów wewnętrznych, które są przyczyna objawów i cierpienia pacjenta, a w rezultacie usuniecie ich. Doprowadza do trwałych zmian w osobowości, lepszego przystosowania do wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości i poprawy jakości życia.


Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się wstępną sesją (konsultacją) w trakcie której pacjent przedstawia swoje problemy i oczekiwania. Następnie terapeuta zawiera z pacjentem kontrakt terapeutyczny, który określa cel, zasady i warunki terapii. Czas terapii wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Spotkania odbywają się zwykle 1-2 razy w tygodniu, a jedna sesja trwa 50 minut.

Diagnoza psychologiczna

Psychologia wypracowała wiele metod badania funkcjonowania człowieka. Dużą ich grupę stanowią testy psychologiczne.

 
- Testy inteligencji służą do oceny zdolności umysłowych. Pozwalają określić tzw. Iloraz inteligencji ( IQ).


- Testy organiczne badają percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową.

 
- Testy osobowości mierzą wymiary osobowości, która jest skąplikowanym układem wewnętrznych czynników formujących funkcjonowanie człowieka.

 
- Testy inteligencji emocjonalnej badają zależności warunkujące wykorzystanie emocji przy rozwiązywaniu problemów.

Psychoterapia psychodynamiczna

Metoda leczenia za pomocą środków psychologicznych oparta na zasadach teorii i techniki psychoanalizy Zygmunta Freuda. Według tej koncepcji zachowanie człowieka rozpatrywane jest z różnych punktów widzenia: – zachowanie wynika z działania świadomych i nieświadomych fenomenów psychicznych, – zachowanie wynika z jego przeszłości, doświadczeń w poszczególnych fazach rozwoju, wpływów środowiska i struktury biologicznej, – zachowanie jako wynik interakcji sił popędowych domagających się gratyfikacji oraz przeciwstawnych sił wynikających z potrzeby bezpieczeństwa, i samoposzanowania , – organizm dysponuje energią psychiczną, którą tworzą energia popędu seksualnego (popęd życia) i energią destrukcyjną (popęd śmierci), – osobowość funkcjonuje w trzech wymiarach id – reprezentuje popędy, ego –instancja wykonawcza i regulująca godząca sprzeczne tendencje, wartościująca, tworząca mechanizmy obronne i superego – wpływ sumienia, norm i ideałów. Przeciwstawność tych instancji jest źródłem konfliktów wewnątrzpsychicznych

Psychoterapię psychodynamiczną stosuje się do różnorodnych zaburzeń psychicznych. Istotna jest systematyczność leczenia umożliwiająca zrozumienie i omówienie patologicznych czynników leżących u podłoża objawów. Problemy, z którymi nie radzi sobie pacjent, są łączone z jego historią życia, z wczesnodziecięcymi doświadczeniami i pod tym kątem analizowane. Zakłada się również, że w trakcie terapii mamy tendencję do nieświadomego odgrywania w kontakcie z psychoterapeutą istotnych dla nas niegdyś relacji, powtarzania pewnych mechanizmów, które kiedyś pomagały nam poradzić sobie w trudnych sytuacjach rozwojowych, a wobec nowych sytuacji mogą być zbyt sztywne, nieadekwatne i nieskuteczne. Termin "psychodynamiczny" odnosi się także do sfery konfliktów wewnętrznych. Oznacza to, że terapeuta stara się dostrzec i nazwać wewnętrzne sprzeczności w potrzebach, popędach, fantazjach pacjenta oraz doprowadzić do ich rozwiązania. Ważną perspektywą patrzenia przez terapeutę na trudności pacjenta jest analiza jego mechanizmów obronnych. W trakcie pracy psychoterapeuta podejmuje działania mające na celu zamianę ich na bardziej dojrzałe, sprzyjające satysfakcjonującemu życiu. Stosuje on specyficzne dla metody techniki, które pomagają pacjentowi zrozumieć siebie, uświadomić sobie pewne treści, co doprowadza nie tylko do ustąpienia symptomów chorobowych ale do zmiany zachowania pacjenta. Te techniki to : technika wolnych skojarzeń, praca nad oporem, analiza wspomnień z dzieciństwa, fantazji, marzeń sennych, analiza przeniesienia, interpretacji, przepracowania i inne.

Podsumowując: psychoterapia psychodynamiczna stawia sobie za cel uzyskanie głębokich i trwałych zmian struktury osobowości. Dzięki terapii możliwe staje się podjecie na nowo przerwanego procesu dojrzewania i integracji osobowości, rozumienie siebie i tego, co leży u źródeł objawów, modyfikacji starych struktur psychicznych i utworzenia nowych które umożliwiają lepsze funkcjonowanie.

Leczenie w konwencji psychodynamicznej polega spotkaniu terapeuty i pacjenta w pozycji siedzącej ( w odróżnieniu od klasycznej psychoanalizy, gdzie pacjent leży na kozetce, a terapeuta siedzi u wezgłowia pacjenta –bez kontaktu wzrokowego).

top